rozhodnutí STK – Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží: v celém rozsahu platí opatření tak jak jsou uvedena a zveřejněna na stránkách OFS Nymburk. Za to, že osoby uvedené v ZoU splňují uvedená opatření odpovídá příslušný vedoucí mužstva (včetně oddílových rozhodčích). Oba vedoucí mužstev jsou povinni se společně před utkáním dostavit do kabiny rozhodčího k rozhodčímu a ústně rozhodčímu potvrdit že „osoby uvedené v ZoU splňují podmínky bezinfekčnosti“. O poločasové přestávce oba vedoucí mužstev tuto skutečnost opět potvrdí rozhodčímu do ZoU a oba také nahlásí rozhodčímu svoje jméno, příjmení a kontaktní telefon na svoji osobu. Tyto skutečnosti se týkají všech utkání organizovaných OFS Nymburk, tedy i utkání která jsou ve volném režimu ZoU (např. mladší žáci, přípravky apod.).

Za STK OFS Nymburk, Roman Myška

sdělení STK – Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží