Dobrý den.

Z pověření VV OFS Nymburk vás informuji o následujícím:

 1. u tréninkových utkání organizovaných (povolených) OFS Nymburk platí ustanovení Pravidle fotbalu, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží OFS Nymburk
 2. u tréninkových utkání v souvislosti s COVID-19 platí že:
  1. nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),
  2. organizátor (klub organizující sportovní přípravu tzn. domácí klub) vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy – v tréninkových utkání je to Zápis o utkání
  3. účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy prokáže, že splňuje následující podmínky:                                                                                                                                                                                              – osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo            – osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,          –  nebo osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo                                   – osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo                                                                     – se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo                                                                                                                                                                                  – doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo                                        – podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  4. klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.
 3. v tréninkových utkáních organizovaných OFS Nymburk přes IS FAČR mohou za jedno mužstvo nastoupit 3 hráči kteří nejsou registrováni v klubu (hráči které mužstva zkoušejí v přípravných utkáních). Tuto skutečnost (jméno a příjmení hráče a ID FAČR hráče) uvede rozhodčí do zprávy o utkání.
 4. mužstva a účastníci tréninkových utkání nepředkládají rozhodčímu listinu hráčů, soupisku hráčů ani čestné prohlášení COVID-19 (pozor to které bylo nutné předkládat na podzim při soutěžních utkáních).

Roman Myška, sekretář OFS

tréninková utkání OFS organizovaná přes IS FAČR – informace