NSA připravila dotační program týkající se provozu a údržby sportovních zařízení pro rok 2022. Ukončení podání žádostí pro tento dotační program je do 31.8.2022.

podrobnější informace naleznete zde: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

Výzva-13_2022_Provoz-a-údržba-2022_ve_znění_dodatku-č.-1

Termín podávání žádostí: 1.8.2022 (12:00) – 31.8.2022 (12:00)

Období vzniklých nákladů: 1.1.2022 – 31.12.2022 (úhrada nejpozději do
31.1.2023)

Způsob podání žádosti: *pouze Datovou schránkou* – pokud klub nemá
datovou schránku, je řešením tzv. zmocněnec, který může žádost zaslat
svojí datovou schránkou. Toto řešení má ale určitá pravidla, a pokud ho
využijete, dobře si prostudujte Výzvu

*Oprávněným žadatelem jsou spolky* a pobočné spolky, jejichž předmětem
hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou *provozovateli
sportovních zařízení*, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve
*vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022*. O dotaci nemohou žádat obchodní
společnosti (např. a.s., s.r.o. a podobně).

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu
<https://rejstriksportu.cz/…ard> a evidovat v něm provozované
sportovní zařízení, které je předmětem žádosti.
O dotaci si *nemohou* žádat subjekty, které si sportovní zařízení
pronajímají od např. soukromého subjektu, jiného spolku, atp. (bod 6.2.b)
Výše dotace se vypočítává z nákladů na *provoz a údržbu roku 2021*,
přičemž musí činit *minimálně 80.000,-. *Výše samotné dotace pak bude
činit 50% z nákladů 2021 (min. 40.000,-)
*POZOR:* zaměřte se prosím ve Výzvě na článek 12.9, dle kterého je možno
u nákladů na energie, vodné a stočné vycházet z předpokladu nebo již
nasmlouvané ceny pro rok 2022 – musí však být žadatelem doloženo ke dni
vydání Rozhodnutí.
Dalším bodem, na který chceme upozornit, je bod 15.1.g, podle kterého se
za neodstranitelnou vadu žádosti považuje to, že přílohou žádosti není
písemné pověření, pokud žádost podává jiný člen statutárního orgánu než
předseda. Znamenalo by to tedy, že pokud žádost podává např. statutár
místopředseda, musí mu statutár předseda udělit písemné pověření a to k
žádosti přiložit. Tento problém se může týkat kolektivních statutárních
orgánů a NSA pracuje na jeho odstranění – zatím ve výzvě ale je.

V žádosti *není možné* uplatnit žádné osobní náklady zaměstnanců (tzn.
DPP, DPČ, zaměstnanecké poměry)
Jedna z příloh je Úplný výpis z registru skutečných majitelů – tento
dokument vám opět na požádání zajistíme obratem.
Výzva provoz a údržba 2022 oproti výzvám minulým rozšířila rozšířila
okruh *neodstranitelných vad* – vše naleznete v článku 15
Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti,
uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz
<https://dotacesport.cz/>.
Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může
v rámci této Výzvy předložit _pouze jednu žádost_.
Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti a na této internetové
adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána! *Žadatel dále
vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své
datové schránky do datové schránky poskytovatele
ID vnadiz2*.
Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky
poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.
Pokud nemáte zavedenou datovou schránku, velmi doporučujeme si ji
obratem zřídit, což by nemělo trvat více než 2 týdny.
Vzhledem k obsáhlosti Výzvy není možné v tomto informativním mailu
obsáhnout veškerou problematiku. Doporučujeme pečlivě výzvu prostudovat,
za správnost podání dotace zodpovídá statutární orgán spolku.

NSA – dotace Provoz a údržba 2022