§ 37 SŘ FAČR – lékařská prohlídka

  • Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o svém zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
  • V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
  • Prohlášení podle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být straší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů apod.) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.

vzor formuláře naleznete zde: Čestné prohlášení lékařská prohlídka

                                                   Čestné prohlášení lékařská prohlídka

lékařská prohlídka § 37 SŘ FAČR – vzor